MENU

Піклувальна рада закладу діє відповідно до положень Статуту Супрунівського навчально-виховного комплексу Полтавської районної ради Полтавської області, затвердженого наказом відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації від 04.01.2012 №17

Розділ VІІІ. Управління Супрунівським НВК

 1. 12 У Супрунівському нВК за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу…, а також піклувальна рада закладу…положення про які розробляє і затверджує міністерство відповідного підпорядкування.
 2. 13…Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференції). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

 1. 27 Рішенням конференції створюється і діє піклувальна рада.
 2. 28 Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для громадян, задоволення освітніх проблем особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
 3. 29 Основними завданнями піклувальної ради є:
 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів та утримання дітей дошкільного віку;
 • сприяння зміцненню навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновлюваної та лікувально-оздоровчої бази НВК;
 • зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновлюваної та лікувально-оздоровчої бази НВК;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 •  вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 •  сприяння працевлаштуванню випускників НВК;
 •  стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та НВК.

 8.30. Піклувальна рада формується в складі 9 осіб: представники сільської ради, підприємств та установ, організацій та навчального закладу, окремих громадян, можлива участь іноземних громадян. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах НВК шляхом голосування простою більшістю голосів.

 • члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
 •  не допускається втручання членів піклувальної ради у навчально-виховний процес (відвідування уроків, тощо) без згоди директора НВК.
 • у випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, та на загальних зборах колективу (конференціях) на його місце обирається інша особа.

 8.31. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

 8.32. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш, ніж 4 рази на рік.

 8.33. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

 8.34. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні неменше двох третин її членів.

 8.35. Рішення піклувальної ради приймаються простою більшістю голосів.

 8.36. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі конференцію, засоби масової інформації, через спеціальні стенди, тощо.

 8.37. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу НВК, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

 8.38. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради обираються також заступник та секретар.

 8.39.Голова піклувальної ради:

 •  скликає і координує роботу піклувальної ради;
 •  готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 •  визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 •  представляє піклувальну раду в установах, підприємствах з питань, віднесених до її повноважень.

 8.40. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членами піклувальної ради.

 8.41. Піклувальна рада має право:

 •  вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора НВК, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази НВК;
 • залучати додаткові джерела фінансування НВК;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи НВК, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

Сайт створено у системі uCoz